Images 1

Acordare subvenție individuală de sprijin pentru cazare studenți

Documentele necesare întocmirii dosarului prin care se solicită subvenția individuală de sprijin pentru cazarea studenților care locuiesc în alte imobile decât căminele instituțiilor de învățământ superior de stat sunt:

-cerere tip-formular aici;

-copia contractului de închiriere a unui spațiu de locuit în Municipiul Sibiu, altul decât cel din căminele studențești, vizat de Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu;

-copii după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (inclusiv certificate de naștere pentru persoane sub 14 ani);

-adeverință de elev/student pentru frați;

-adeverință cu venitul brut din luna depunerii dosarului pentru fiecare membru de familie care lucrează sau declarația pe propria răspundere autentificată de notar că nu realizează venit;

-adeverință de la organul fiscal că membrii familiei nu realizează alte venituri impozabile potrivit prevederilor Codului Fiscal;

-adeverință eliberată de facultate din care să rezulte că studentul frecventează un program de studii la forma de învățământ zi, pe locuri finanțate de la Bugetul de Stat și a realizat numărul de credite transferabile pentru a trece în anul de studiu 2017-2018.

Dosarele complete se depun la secretariatul Facultății de Inginerie (IM205) până în data de 4 dec.2017.

Legislație:
-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.73/2004;
-Legea nr. 527/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat;
-Ordin nr.3845 din 12 aprilie 2005 privind acordarea subvenţiei individuale de sprijin pentru cazarea studenţilor care locuiesc în alte spaţii decât caminele institutiilor de învăţământ superior.