Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Valabil/Valid
„Lucian Blaga” University of Sibiu

Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth”
„Hermann Oberth” Faculty of Engineering

Specializarea: Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică
Specialization: CAD-CAE-CAM systems in plastic deformation

Program de studiu: Master (MA)
Study programme: Master (MA)

Durata studiilor: 1,5 ani (3 semestre)
Duration of studies:1,5 years (3 semesters)

Valabil / Valid
începând cu anul univ. 2011-2012

starting with the academic year 2011-2012

pentru anul univ. 2014-2015
for the academic year 2014 – 2015

Plan de invatamant

CURRICULUM

Sistemul european de credite transferabile

European Credit Transfer System

MASTER

Nr. crt. Denumire disciplineSubjects Codul disciplineiSubject code Sem. 11st sem. Sem. 22nd sem. Sem. 33rd sem. Sem. 44th sem. Evaluare finalaFinal evaluation Puncte creditCredit points Total ore / disciplinăTotal hours / subject
P A P A P A P A P A Total
0 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Maşini, echipamente şi strategii în sisteme integrate de producţieMachines, equipment and strategies in integrated production systems 39.05.55.S.01 2 2 E1 10 28 28 56
Metode şi tehnici de proiectare asistatăMethods and techniques for computer-aided design 39.05.55.S.02 2 3 E1 10 28 42 70
Optional Metode numericeNumerical methods 39.05.55.S.03 2 3 E1 10 28 42 70
Modelarea şi simularea sistemelorSystems modelling and simulation 39.05.55.S.04
Achiziţia si procesarea datelor experimentaleAcquisition and processing of experimental data 39.05.55.A.05 2 2 E2 10 28 28 56
Analiza şi sinteza asistată a sistemelor de acţionareComputer-aided analysis and synthesis of actuation systems 39.05.55.A.06 2 3 E2 10 28 42 70
Optional Soluţii software pentru programare asistată în sisteme de producţieSoftware solutions for computer-aided programming in production systems 39.05.55.S.07 2 3 E2 10 28 42 70
Echipamente alternative cu comandă numericăAlternative numerical control equipment 39.05.55.S.08
Bazele cercetării creativeFundamentals of creative research 39.05.55.A.09 2 2 E3 8 28 28 56
Comanda si programarea echipamentelor de deformare plasticăControl and programming of metal forming equipment 39.05.55.A.10 2 3 E3 9 28 42 70
Optional Procedee speciale de deformare plasticăSpecial procedures for metal forming 39.05.55.A.11 2 3 E3 9 28 42 70
Procesarea materialelor nemetaliceProcessing of nonmetallic materials 39.05.55.A.12
Elaborarea disertaţieiElaboration of the dissertation 39.05.55.A.13 100 ore C4 4 0 100 100
Total număr credite / semestruTotal number of credits / semester 30 30 30 30 90
Susţinerea disertaţieiPresentation of the dissertation 39.05.55.A.14 10
Total număr crediteTotal number of credits 100
Nr. ore / săptămânăNo. of hours / week 6 8 6 8 6 8 0 0 TOTAL 252 436 688
Total ore / săptămână / semestruTotal hours / week / semester 14 14 14 14 P – prelegeriP – lecturesA – aplicaţiiA – applications
Nr. examene / colocvii / proiecteNo. of exams / term papers / projects 3E 3E 3E 1C

 

S – discipline de sinteză;
S – synthesis disciplines

A – discipline de aprofundare.
A – thoroughgoing disciplines