1) Descriere

Programul de studii de licență “Transportul, Depozitarea și Distribuția Hidrocarburilor” (TDDH) este un program acreditat, gestionat de către Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, instituție care a obținut calificativul “Grad de Încredere Ridicat” în urma evaluării Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Specializarea ”Transportul, Depozitarea și Distribuţia Hidrocarburilor” (TDDH) urmăreşte formarea inginerilor de producţie, cercetare şi proiectare, conducători ai activităţilor specifice industriei de petrol şi gaze, specialişti în proiectare asistată şi în asigurarea calităţii vieţii şi a mediului înconjurător, în concordanţă cu evoluţia pe plan mondial a cercetării şi proiectării instalaţiilor, echipamentelor şi proceselor din industria hidrocarburilor.

Gazul natural reprezintă, cea mai importantă resursă energetică a României, cu o pondere de cca. 40% în balanţa resurselor de energie primară. România dispune de unul dintre cele mai complexe sisteme de colectare, transport şi distribuţie a gazelor naturale din Europa.

În prezent, în România activează 10 societăţi comerciale importante în domeniu, cu peste 50 de subunităţi teritoriale, amplasate pe întreg teritoriul, dar cu o concentrare remarcabilă în zona centrală, în judeţele Sibiu şi Mureş.

Absolvenţii specializării TDDH vor fi capabili să se integreze rapid în echipe specializate sau polivalente şi:

 • să abordeze teme de cercetare în  domeniul proceselor, instalaţiilor şi echipamentelor din domeniul procesării hidrocarburilor;
 • să analizeze şi să decidă asupra oportunităţii unor lucrări de investiţii în zona lor de activitate profesională;
 • să participe la proiectarea şi execuţia unor lucrări specifice instalaţiilor şi echipamentelor pentru extracţia, tratarea, înmagazinarea, transportul şi distribuţia gazelor naturale, respectiv pentru utilizarea eficientă a hidrocarburilor.
 • să participe la organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de construcţii-montaj specifice hidrocarburilor;
 • să urmărească, să controleze şi să interpreteze calitatea lucrărilor şi a produselor realizate;
 • să eficientizeze şi să optimizeze economic şi calitativ, inclusiv prin soluţii alternative, instalaţiile şi echipamentele aferente domeniului de activitate.

2) Competențe pe care le vor dobândi absolvenții:

Competenţe cognitive:

 • definirea conceptelor proprii din domeniul hidrocarburilor;
 • utilizarea de teorii şi instrumente specifice pentru explicarea structurilor sau fenomenelor din domeniu;
 • identificarea elementelor structurale în domenii ingineresti;
 • explicarea şi interpretarea etapelor specifice dezvoltării sistemelor inginerești;
 • descrierea tehnologiilor şi echipamentelor de transport depozitare şi distribuţie a hidrocarburilor;
 • înţelegerea rolului, funcționării și interacțiunilor componenţelor sistemelor inginerești;
 • descrierea şi utilizarea instrumentelor de modelare, simulare şi evaluare a proceselor de transport, depozitare şi distribuţie a hidrocarburilor;
 • analiza rolului, funcţionării şi a principiilor pentru proiectarea şi execuţia componentelor sistemului de transport, depozitare şi distributie a hidrocarburilor;
 • selectarea criteriilor relevante privind asigurarea calităţii şi securităţii sistemelor tehnice din domeniul hidrocarburilor prin aplicarea unor principii şi metode de bază;
 • implementarea cunoştinţelor în analiza unei operaţiuni / procedeu tehnologic în condiţii de securitate a muncii, ecologie şi eficienţă economică;
 • identificarea interacţiunilor sistemelor specifice cu mediul şi operatorul uman şi conservarea resurselor;
 • identificarea unor categorii de soluţii şi mijloace, realizarea de experimente şi interpretarea rezultatelor.

Competenţe aplicativ-practice:

 • construirea unor modele matematice sau fizico-chimice pentru diferite componente ale domeniului hidrocarburilor;
 • evaluarea formală a nivelului calitativ și a limitărilor unor teorii, concepte și modele ale sistemelor inginerești;
 • fundamentarea teoretică a metodelor şi tehnicilor folosite în proiectare în domeniu;
 • utilizarea principiilor şi tehnicilor de calcul în domeniu;
 • evaluarea caracteristicilor sistemelor din domeniu pe baza unor criterii şi metode standard;
 • elaborarea unor soluţii de proiectare specifice domeniului;
 • aplicarea tehnologiilor specifice specializarii cu ajutorul metodelor ingineresti;
 • evaluarea comparativă, a variantelor de optimizare a proceselor de transport, depozitare si distribuţie a hidrocarburilor;
 • dezvoltarea soluţiilor de proiectare;
 • evaluarea caracteristicilor funcţionale ale sistemelor de transport, depozitare şi distribuţie a hidrocarburilor;
 • testarea şi evaluarea caracterisiticilor funcţionale ale utilajelor utilizate în sistemul de transport, depozitare şi distribuţie a hidrocarburilor;
 • analiza şi implementarea soluţiilor de proiectare;
 • utilizarea unor principii şi date standardizate pentru asigurarea calităţii produselor şi evaluarea performanţelor;
 • folosirea standardelor de calitate în evaluarea performanţelor;
 • realizarea unui proiect care să conţină toate etapele tehnice și economice pentru rezolvarea temei proiectului;
 • utilizarea unor principii şi metode de bază în evaluarea şi gestionarea sistemelor de transportul, distribuţia şi depozitarea hidrocarburilor;
 • operarea cu metode moderne în evaluarea proiectelor de cecetare dezvoltare in domeniul de specialitate;
 • dezvoltarea şi implementarea de soluţii moderne pentru probleme şi aplicaîii curente;
 • modelarea unei probleme tipice inginereşti folosind aparatul formal caracteristic domeniului;
 • soluţionarea unei probleme de inginerie în domeniul hidrocarburilor;
 • realizarea efectivă a unei aplicaţii experimentale;
 • realizarea unui proiect de transport, depozitare sau distribuţie hidrocarburi;
 • implementarea unei aplicaţii specifice transportului, depozitării şi distribuţiei hidrocarburilor;
 • rezolvarea efectivă a unei probleme integrând componente diferite ale sistemului de transport,

Competenţe transversale:

 • comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru realizarea unui proiect, autonomie in luarea deciziilor şi asumarea responsabilitatiilor propriilor decizii;
 • planificarea, organizarea, conducerea în cadrul unei echipe şi demonstrarea abilităţilor de comunicare;
 • utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare, în scopul dezvoltării personale şi profesionale continue în domeniu, operarea cu informaţii şi tehnici de gestionare a acestora, angajarea clara pe calea propriei dezvoltari profesionale;
 • realizarea şi susţinerea unui proiect cu tema dată;
 • realizarea unor proiecte în echipă, cu asumarea unor roluri diferite;
 • – elaborarea unei lucrări de sinteză, într-o limbă de circulaţie internaţională, utilizând limbajul tehnic specific.

3) Discipline studiate:

Anul I

 • Teoria probabilităților și statistică matematică
 • Chimie
 • Geometrie descriptivă
 • Știința și ingineria materialelor
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Economie generală
 • Etică și integritate academică
 • Mecanică
 • Desen tehnic și infografică
 • Chimie fizică

Anul II

 • Tehnici de asamblare in transportul depozitarea si distributia hidrocarburilor
 • Electrotehnică și mașini electrice
 • Coroziune și protecție anticorozivă
 • Rezistența materialelor
 • Tehnologia materialelor
 • Surse neconvenționale de energie
 • Organe de mașini
 • Management și marketing
 • Mașini și utilaje de transport
 • Instalații sanitare și de gaze
 • Instalații de încălzire și ventilare

Anul III

 • Forajul sondelor
 • Mecanica fluidelor
 • Metode numerice de modelare, simulare și optimizare
 • Comprimarea și lichefierea gazelor
 • Geologie generală și stratigrafică
 • Termotehnică și mașini termice
 • Tratarea apei și evaluarea receptivității straturilor
 • Dispecerizarea sistemelor de transport
 • Mineralogie și petrologie
 • Hidraulică subterană
 • Aparate de măsură și control
 • Extracția și prelucrarea hidrocarburilor
 • Transportul hidrocarburilor

Anul IV

 • Ingineria zăcămintelor de gaze
 • Transportul gazelor
 • Depozitarea fluidelor
 • Distribuția fluidelor în rețele de conducte
 • Echipamente pentru foraj extracție
 • Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de transport și distribuție
 • Managementul calității
 • Protecția mediului
 • Economisirea hidrocarburilor
 • Fizico-chimia zăcămintelor
 • Reabilitarea structurilor gazeifere
 • Mentenanța sistemelor de conducte

4) Admitere

Domeniu de studii:                 Mine, Petrol și Gaze

Program de studii:                  Transportul Depozitarea și Distribuția Hidrocarburilor

Nivelul studiilor:                    Licență

Limba în care se studiază:      Română

Durata studiilor:                     4 ani

Unde se studiază:                   Activitățile didactice din primii 2 ani de studiu se derulează                                           la Sibiu, în anii III și IV activitățile se desfășoară la Mediaș

Număr de locuri:                    45, din care:

25+5 locuri bugetare

1 loc bugetar pentru absolvenți licee mediul rural
            14 locuri cu taxă

Criterii de admitere:               Media de promovare a examenului de bacalaureat (100%)

Calendarul de admitere:         Etapa I: Înscrieri: 15-20 iulie 2019

                                                               Rezultate: 24 iulie 2019

                                                               Confirmarea locului: 25-29 iulie 2019

                                                               Rezultate finale: 30 iulie 2019

                                                Etapa II: Înscrieri: 9-14 septembrie 2019

                                                                Rezultate: 18 septembrie 2019

                                                                Confirmarea locului: 19-20 septembrie 2019

                                                                Rezultate finale: 21 septembrie 2019

5) Contact

Pentru informații suplimentare despre specializarea Transportul Depozitarea și Distribuția Hidrocarburilor contactați:

Prof. univ. dr. ing. Dănuț Dumitrașcu – director de departament

Prof. univ. dr. ing. Marius Bibu – director de specializare

UNIVERSITATEA “Lucian Blaga” din SIBIU

FACULTATEA DE INGINERIE

Str. Emil Cioran, nr. 4, 550025 Sibiu

Tel: 0269-216062 int.1412

e-mail: marius.bibu@ulbsibiu.ro