1) Descriere

Programul de studii de licență “Ingineria și Protecția Mediului în Industrie” (IPMI) este un program acreditat, gestionat de către Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, instituție care a obținut calificativul “Grad de Încredere Ridicat” în urma evaluării Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Programul IPMI formează specialişti pentru proiectarea, realizarea, controlul şi promovarea unor tehnologii, produse, lucrări de investiţii ş.a. specifice protecţiei mediului înconjurător, respectiv controlului poluării industriale şi reducerii impactului activităţii industriale asupra mediului, în scopul creşterii performanţei în domeniul protecţiei mediului, inclusiv prin susţinerea implementării sistemului de management de mediu (ISO 14000).

Compatibilitatea la nivel european este asigurată prin schimburi de studenţi şi cadre didactice cu universităţi partenere (ex. Hochschule Wismar, University of Applied Sciences Technology, Business and Design – Wismar, Germania; Norwegian University of Science and Technology – NTNU, Trondheim, Norvegia)

2) Competențe pe care le vor dobândi absolvenții

C1 Explicarea mecanismelor, proceselor și efectelor de origine antropică sau naturală care determină și influențează poluarea mediului

C1.1 Definirea conceptelor fundamentale necesare pentru aplicarea teoriilor și metodologiei științifice de mediu.

C1.2 Utilizarea cunoștințelor științifice de baza în definirea și explicarea conceptelor specifice ingineriei și protecției mediului.

C1.3 Aplicarea cunoștințelor științifice de baza în definirea și explicarea conceptelor specifice ingineriei și protecției mediului.

C1.4 Analiza calitativă și cantitativă a fenomenelor naturale și a proceselor tehnologice pentru prevenirea și diminuarea impactului asupra mediului.

C1.5 Analiza calitativă și cantitativă a fenomenelor naturale și a proceselor tehnologice pentru prevenirea și diminuarea impactului asupra mediului.

C2 Gestionarea și soluționarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabilă.

C2.1 Descrierea și aplicarea conceptelor, teoriilor și metodelor practice/ tehnologice/ inginerești pentru determinarea stării calității mediului.

C2.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor, metodelor şi modelelor de bază în probleme de ingineria mediului.

C2.3 Aplicarea cunoștințelor tehnice și tehnologice de bază în definirea și explicarea conceptelor specifice ingineriei și protecției mediului.

C2.4 Evaluarea calitativă și cantitativă a fenomenelor naturale și a activităților antropice asupra calității factorilor de mediu.

C2.5 Identificarea celor mai bune soluții tehnice și tehnologice în vederea implementării proiectelor profesionale de ingineria și protecția mediului.

C3 Aplicarea principiilor generale de calcul tehnologic

C3.1 Selectarea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor elementare de calcul tehnologic.

C3.2 Interpretarea teoriilor, modelelor şi metodelor elementare utilizate în calculul tehnologic.

C3.3 Rezolvarea de probleme utilizând metode asociate calculului tehnologic.

C3.4 Evaluarea instalaţiilor, în condiţii de asistenţă calificată, utilizând documentația specifică calculului tehnologic.

C3.5 Utilizarea conceptelor, teoriilor și metodelor de calcul în domeniul ingineriei mediului pentru elaborarea de proiecte profesionale.

C4 Elaborarea şi exploatarea sistemelor de monitorizare a poluanţilor

C4.1 Selectarea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor elementare privind elaborarea şi exploatarea sistemelor de monitorizare și prevenire a poluării.

C4.2 Explicarea teoriilor, modelelor şi metodelor elementare specifice sistemelor de monitorizare a poluanţilor.

C4.3 Aplicarea de principii şi metode de bază în elaborarea şi exploatarea sistemelor de monitorizare a poluanţilor.

C4.4 Evaluarea datelor obținute din exploatarea sistemelor de monitorizare a poluanților.

C4.5 Elaborarea de proiecte profesionale, în contexte bine definite, folosind rezultatele monitorizării poluanților.

C5 Controlul calităţii mediului, evaluarea impactului și a riscului şi elaborarea de variante tehnologice cu impact redus asupra mediului în concordanţă cu cerinţele BAT/BREF si cu legislația in vigoare

C5.1 Definirea conceptelor elementare legate de controlul calităţii mediului, evaluarea impactului și a riscului şi elaborarea de soluții tehnologice pentru prevenirea și combaterea poluării.

C5.2 Explicarea conceptelor de inginerie în elaborarea de procese tehnologice, bine definite, cu impact redus asupra mediului.

C5.3 Identificarea şi soluţionarea, în condiţii de asistenţă calificată, a unor situaţii de poluare.

C5.4 Folosirea cunoștințelor de ingineria mediului pentru a aprecia performanţele unui proces tehnologic industrial în concordanţă cu legislaţia de mediu.

C5.5 Elaborarea, cu asistenţă calificată, de studii / proiecte din domeniul ingineriei, al protecţiei mediului și dezvoltării durabile.

C6 Desfăşurarea activităţilor specifice managementului şi marketingului în ingineria și protecția mediului

C6.1 Definirea conceptelor elementare de management şi marketing.

C6.2 Explicarea conceptelor, teoriilor elementare utilizate în probleme de management şi marketing.

C6.3 Aplicarea de principii şi metode de bază în rezolvarea problemelor de management şi marketing.

C6.4 Analiza practicilor de management și marketing în ingineria și protecția mediului.

C6.5 Aplicarea conceptelor și teoriilor din domeniul comunicării și managementului pentru promovarea proiectelor de mediu.

Competenţele tehnice se concretizează prin abilităţi şi cunoştinţe de:

– planificare strategică de mediu;

– proiectarea și optimizarea sistemelor de protecție a mediului în industrie;

– monitorizarea mediului;

– implementarea legislaţiei de mediu;

– întocmirea de rapoarte privind calitatea aerului sau a apei, ariile protejate, contaminarea solului etc.

3) Discipline studiate:

Anul I

 • Teoria probabilităților și statistică matematică
 • Chimie
 • Geometrie descriptivă
 • Știința și ingineria materialelor
 • Economie generală
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Desen tehnic și infografică
 • Mecanică

Anul II

 • Rezistența materialelor
 • Coroziune și protecție anticorozivă
 • Electrotehnică
 • Management și marketing
 • Tehnologia materialelor
 • Metode numerice
 • Mecanisme și organe de mașini
 • Mecanica fluidelor
 • Termotehnică
 • Ecotoxicologie
 • Fenomene de transfer și operații unitare

Anul III

 • Automatizarea proceselor tehnologice și biotehnologice
 • Microbiologia mediului
 • Monitorizarea mediului
 • Analiza și sinteza proceselor tehnologice
 • Energii regenerabile
 • Meteorologia și fizica poluării atmosferei
 • Schimbări majore climatice
 • Managementul integrat al deșeurilor
 • Tehnologii curate
 • Tehnologii de achiziție, monitorizare și diagnoză a calității mediului
 • Managementul calității
 • Managementul proiectelor de mediu
 • Igiena muncii
 • Etică și integritate academică
 • Comunicare

Anul IV

 • Poluare fonică
 • Sisteme informatice geografice
 • Tehnici de reabilitare a mediului
 • Studii de impact
 • Tehnologii și echipamente de depoluare a solului
 • Tehnologii și echipamente de tratare și epurare a apei
 • Tehnologii și echipamente de epurare a aerului
 • Protecția mediului în așezările umane
 • Biotehnologii
 • Radioprotecție

4) Admitere

Domeniu de studii:                 Ingineria Mediului

Program de studii:                  Ingineria și Protecția Mediului în Industrie

Nivelul studiilor:                    Licență

Limba în care se studiază:      Română

Durata studiilor:                     4 ani

Număr de locuri:                    35, din care:

20+5 locuri bugetare
            10 locuri cu taxă

Criterii de admitere:               Media de promovare a examenului de bacalaureat (100%)

Calendarul de admitere:         Etapa I: Înscrieri: 15-20 iulie 2019  

                                                               Rezultate: 24 iulie 2019

                                                               Confirmarea locului: 25-29 iulie 2019

                                                               Rezultate finale: 30 iulie 2019

                                                Etapa II: Înscrieri: 9-14 septembrie 2019

                                                                Rezultate: 18 septembrie 2019

                                                                Confirmarea locului: 19-20 septembrie 2019

                                                                Rezultate finale: 21 septembrie 2019

5) Contact

Pentru informații suplimentare despre specializarea Ingineria și Protectia Mediului în Industrie contactați:

Prof. univ. dr. ing. Dănuț Dumitrașcu – director de departament

Prof. univ. dr. ing. Valentin Petrescu – director de specializare

UNIVERSITATEA “Lucian Blaga” din SIBIU

FACULTATEA DE INGINERIE

Str. Emil Cioran, nr. 4, 550025 Sibiu

Tel: 0269-216062 int.1413

e-mail: valentin.petrescu@ulbsibiu.ro