Programul de studii ”Tehnologia construcţiilor de maşini (TCM)” are o veche tradiţie academică fiind unul dintre primele programe ce au funcţionat la Sibiu, începând cu anul 1976.

Misiunea programului de studii TCM constă în formarea unor specialişti (la nivelul 6 de calificare) pentru concepţie şi execuţie, mai precis pentru proiectarea produselor şi a tehnologiilor de fabricaţie sau a echipamentelor tehnologice, cu capacitate de organizare, monitorizare şi conducere a activităţilor din companii în general şi a proceselor de fabricaţie moderne (informatizate în special), la un nivel compatibil cu cerinţele de pe plan mondial.

Programul de studii TCM face partedin cadruldomeniului de studii universitare de licență „Inginerie industrială”,domeniul fundamental „Științe Inginerești”.

Misiunea domeniului şi respectiv obiectivele programului de studii TCM se încadrează în misiunea şi obiectivele facultăţii şi pot fi descarcate mai jos

În cadrul programului de studii TCM se urmăreşte ca viitorul absolvent să fie capabil:

 • să modeleze şi proiecteze reperele produselor
 • să simuleze fabricaţia produselor
 • să simuleze funcţionarea liniilor tehnologice
 • să asigure managementul fabricaţiei
 • să asigure gestiunea echipamentului (operaţii, transport piese, stocuri, SDV-uri etc.)

utilizând software-uri moderne ca: AutoCad, Catia, SolidWorks, Solid Edge, ProEngineering, Technomatix SAP, Delmia, Teamcenter etc.

Astfel, viitorul absolvent TCM va fi capabil să se integreze rapid în colectivele companiilor ce utilizează tehnologii moderne, echipamente CNC, procese tehnologice asistate de calculator, o logistică performantă, un management modern al documentelor şi al calităţii, activităţi specifice marilor companii din lume.

Principalele competenţe ale absolventului programului de studii TCM pot fi descarcate aici.

Planul de învăţământ cuprinde discipline fundamentale, discipline în domeniu, discipline de specialitate şi discipline complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii, opţionale şi discipline facultative, ponderile acestora fiind în conformitate cu cerinţele normative stabilite pe plan naţional şi poate fi vizualizat AICI .

Discipline de studiu (obligatorii şi opţionale) – anul I

Algebră lineară, geometrie analitică şi diferenţială   Mecanică
Geometrie descriptivă   Analiză matematică
Știința materialelor   Teoria probabilităţilor şi statistică matematică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare   Desen tehnic şi infografică
Fizică   Istoria tehnicii/Cultură și civilizație
Chimie   Limba engleză/germană
Educaţie fizică şi sport    

Discipline de studiu (obligatorii şi opţionale – anul II

Rezistența materialelor   Educaţie fizică şi sport
Mecanică   Organe de mașini
Tehnologia materialelor   Termotehnică
Electrotehnică   Mecanisme
Management industrial   Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor
Proiectarea asistată de calculator a produselor – sisteme CAD   Mecanica fluidelor
Toleranțe și control dimensional   Marketing/Conceptul de produs şi promovarea produsului
Limba engleză/germană   Practica de domeniu

Discipline de studiu (obligatorii şi opţionale) – anul III

Organe de mașini   Tratamente termice/Ecologie şi protecţia mediului
Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor   Mașini unelte
Tehnologii de prelucrare prin deformare plastică la rece   Scule așchietoare
Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator   Automatizarea proceselor tehnologice
Bazele creaţiei tehnice/ Managementul riscului                                         Tehnologia construcţiilor de maşini
Economie generală   Dispozitive tehnologice
Mașini unelte   Tehnologii de procesare a materialelor polimerice
Scule așchietoare   Practica de specialitate

Discipline de studiu (obligatorii şi opţionale – anul IV

Tehnologia construcţiilor de maşini   Proiectarea parametrizată asistată de calculator a ştanţelor şi matriţelor
Proiectarea tehnologiilor pe sisteme flexibile de fabricaţie   Ingineria calităţii
Inginerie concurentă   Fabricaţia asistată de calculator – sisteme CAM            
Dispozitive tehnologice/Proiectarea asistată a dispozitivelor tehnologice   Tehnologii de asamblare
Tehnologii de prelucrare pe MUCN   Elaborarea Proiectului de diploma                                          
Tehnici de prezentare/Etică şi integritate academică   Practică pentru Proiectul de diplomă
Logistică/Managementul producției și al operațiilor    

Disciplinele de studiu din Planul de învăţământ sunt prevăzute într-o succesiune logică, atât a grupurilor de discipline cât şi a disciplinelor în cadrul grupului şi au în vedere îndeplinirea următoarelor cerinţe:

 • să asigure dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale specifice în corelaţie cu competenţele corespunzătoare ale studiilor universitare de masterat precum şi în concordanţă cu cunoştinţele abilităţile şi sarcinile pe care le poate îndeplini un absolvent de TCM la locul de muncă.
 • compatibilitatea cu cadrul de calificări naţionale
 • compatibilitatea cu planurile şi programele de studii similare din statele UE, precum şi cu directivele Comitetului Consultativ pentru Cercetare şi Dezvoltare Industrială al Uniunii Europene, ponderile disciplinelor fiind exprimate în ECTS.

Conţinutul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ este specificat în fişele disciplinelor, existând o concordanţă deplină între misiunea şi obiectivele programului de studii cu noţiunile şi cunoştinţele studiate în  cadrul fiecărei discipline.

Dezvoltarea puternică a zonelor industriale ale Sibiului şi adiacente acestuia şi respectiv cererea ridicată de specialişti cu pregătire tehnologică şi managerială, precum şi sprijinul constant al companiilor a creat premisele necesităţii pregătirii de absolventi ai programului de studii TCM.

Ca urmare, absolvenţii  nu numai că nu au probleme în absorbţia pe piaţa muncii ci chiar sunt „vânaţi” de către marile companii angajatoare încă din perioada studenţiei prin multiplele parteneriate existente cu mediul industrial

Principalele atuuri ale absolventului TCM sunt:

 • pregătire multidisciplinară cu dobândirea de competenţe de proiectare şi concepţie a produsului, proiectare de tehnologii dar şi de logistică sau calitate;
 • competenţele tehnologice dobândite îi permit să activeze în orice zonă de fabricaţie, nu doar strict în zona prelucrărilor prin aşchiere;
 • maniera modernă în care este educat şi instruit (departe de TCM-ul de odinioară), abordările de tip CAD, CAM, CAE, CAPP fiind o normalitate realizată pe o dotare materială de calitate şi o resursă umană pe măsură.

Standarde ocupaţionale corespunzătoare absolventului programului de studii TCM sunt:Inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini – 214467; Asistent de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini – 214468; Cercetător în creaţia tehnică în construcţia de maşini – 214481; Inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini – 214482; Asistent de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini – 214483; Inginer montaj – 215302, Inginer producţie – 215205; Inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale – 214939; Specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale – 214443; Inginer tehnolog prelucrări mecanice – 214444; Instructor sistem de producţie – 214113; Formator – 242401; Programator fabricaţie/lansator fabricaţie – 214136; Specialist în domeniul calităţii – 214129; Inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei – 214445; Inginer mecanic – 214401; Inginer mecanică fină – 214409; Consilier inginer mecanic – 214433; Referent de specialitate inginer mecanic – 214436.

Laboratoare in care veti studia: