a) pentru admiterea în anul I la studii de licenţă, invățământ cu frecvență (IF):

 • fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;
 • diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată la notar (adeverință* pentru absolvenții 2016);
 • certificatul de naştere, în fotocopie și original, pentru verificarea conformității;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care aspiră;
 • trei(3) fotografii tip buletin de identitate (3 cm x 4 cm);
 • carte de identitate, în fotocopie și original, pentru verificarea conformității;
 • un dosar plic;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la
  concursul de admitere (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate), respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată la notar (pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;
 • adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată, dacă este cazul;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

*Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2016, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute.
Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat.

Pentru admiterea la Facultatea de Inginerie, candidaţii vor depune la înscriere un singur dosar, cu care pot participa la unul sau la ambele tipuri de concurs de admitere (tipul I şi/sau tipul II).

b) pentru admiterea la master universitar şi pentru continuarea studiilor: 

 • fişa tip de înscriere;
 • diplomă de bacalaureat;
 • diplomă de licenţă/absolvire sau echivalentă, în original (adeverință** pentru absolvenții 2016);
 • certificat de naştere, în fotocopie și original, pentru verificarea conformității;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care aspiră;
 • trei(3) fotografii tip buletin de identitate(3 cm x 4 cm);
 • carte de identitate, în fotocopie și original, pentru verificarea conformității;
 • un dosar plic;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Absolvenţii cu diplomă de master universitar, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte programe de master universitar, precum şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat.
**Candidaţii pentru forma de master universitar, absolvenţi ai promoţiei 2016, pot prezenta în locul diplomei o adeverinţa emisă de facultatea absolvită, din care să rezulte că au promovat examenul de diplomă (licenţă) şi media de la examenul de diplomă (licenţă).

c) pentru învăţământul cu frecvenţa redusă(FR) şi la distanţă(ID):

 • fişa tip de înscriere proprie programului de studii FR/ID;
 •  diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în copie
  legalizată la notar;
 •  certificat de naştere, în fotocopie și original, pentru verificarea conformității;
 •  adeverinţă că este încadrat în muncă, dacă este cazul;
 •  diplomă de absolvire (copie legalizată pentru continuarea studiilor) sau diplomă de licenţă (pentru a doua facultate), dacă este cazul;
 •  adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care aspiră;
 •  3 fotografii tip buletin de identitate (3 cm x 4 cm);
 •  carte de identitate, în fotocopie și original, pentru verificarea conformității;
 •  un dosar plic;
 •  chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.