a) pentru admiterea în anul I la studii de licenţă, invățământ cu frecvență (IF):

 • fişa de înscriere, completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/programele de studii pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;
 • diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta, în original / copie legalizată la notar / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 • certificatul de naştere, în original/ copie legalizată la notar/ copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 • adeverinţă medicală, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;
 • 3 (trei) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);
 • carte de identitate în fotocopie;
 • un dosar plic;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate), respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată la notar (pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;
 • adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată, dacă este cazul;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

[1] În vederea obţinerii certificării conform cu originalul, candidaţii trebuie să prezinte documentele în original;

*Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2017, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute.
Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat.

Pentru admiterea la Facultatea de Inginerie, candidaţii vor depune la înscriere un singur dosar, cu care pot participa la unul sau la ambele tipuri de concurs de admitere (tipul I şi/sau tipul II).

b) pentru admiterea la master universitar şi pentru continuarea studiilor: 

 • fişa tip de înscriere;
 • diplomă de bacalaureat, în original / copie legalizată (Ia notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 • diplomă de licenţă/absolvire sau echivalentă, în original / copie legalizată (Ia notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 • supliment diplomă/foaie matricolă/ situație școlară, în original/ copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății, pentru continuarea studiilor[1];
 • certificat de naştere, în original/ copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 • adeverinţă medicală, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;
 • 3 (trei) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);
 • carte de identitate în fotocopie;
 • dosar plic;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

[1] În vederea obţinerii certificării conform cu originalul, candidaţii trebuie să prezinte documentele în original;

Absolvenţii cu diplomă de master universitar, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte programe de master universitar, precum şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat.
**Candidaţii pentru forma de master universitar, absolvenţi ai promoţiei 2017, pot prezenta în locul diplomei o adeverinţa emisă de facultatea absolvită, din care să rezulte că au promovat examenul de diplomă (licenţă) şi media de la examenul de diplomă (licenţă).

c) pentru învăţământul cu frecvenţa redusă(FR) şi la distanţă(ID):

 • fişa tip de înscriere proprie programului de studii FR/ID;
 • diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original / copie legalizată (Ia notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 • certificat de naştere, în copie legalizată/ copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 • adeverinţă că este încadrat în muncă, diplomă de absolvire (copie legalizată pentru continuarea studiilor) sau diplomă de licenţă (pentru a doua facultate)/ copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 • adeverinţă medicală, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate sau carte identitate;
 • carte de identitate în fotocopie;
 • un dosar plic;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concurs.

[1] În vederea obţinerii certificării conform cu originalul, candidaţii trebuie să prezinte documentele în original;