Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, pe baza actului de identitate,  sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială.

Nota de Informare Regulament (UE) 2016/679 și Declaratie de Consimțământ

a) pentru admiterea în anul I studii de licenţă, învățământ cu frecvență(IF):

 1. fişa de înscriere, completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;
 2. diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta, în original / copie legalizată (la notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății [1];
 3. certificatul de naştere, în copie legalizată la notar/ copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere și studii;
 5. 3 (trei) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);
 6. carte de identitate în copie;
 7. un dosar plic;
 8. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist pe loc subvenționat sau cu taxă cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;
 9. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;
 10. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
 11. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2018, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de instituția de învățământ, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat.

Dreptul dreptul legal de a participa la concursul de admitere pentru mai multe programe de studii este prevăzut în Art. 6 alin. 13 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2018-2019 și Art. 13 alin. 1÷4 din Ordinul nr. 6102 din 15 decembrie 2016.

Pentru admiterea la Facultatea de Inginerie, candidaţii vor depune la înscriere un singur dosar, cu care pot participa la unul sau la ambele tipuri de concurs de admitere (tipul I şi/sau tipul II).

 

 b) pentru admiterea la master universitar şi pentru continuarea/reluarea studiilor: ( 24 alin. 2 lit. b Regulament Admitere ULBS)

 1. fişa tip de înscriere;
 2. diplomă de bacalaureat, în original / copie legalizată (la notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 3. diplomă de licenţă/absolvire sau echivalentă, în original / copie legalizată (la notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 4. supliment diplomă/foaie matricolă/ situație școlară, în original/ copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1] pentru continuarea studiilor;
 5. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere și studii;
 6. certificat de naştere, în copie şi original, pentru autentificare la Comisia de admitere;
 7. 3 (trei) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);
 8. carte de identitate în copie;
 9. dosar plic;
 10. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 11. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Absolvenţii cu diplomă de master universitar, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte programe de master universitar, precum şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat.

Candidaţii pentru forma de master universitar, absolvenţi ai promoţiei 2018, pot prezenta în locul diplomei o adeverinţa emisă de facultatea absolvită, din care să rezulte că au promovat examenul de diplomă (licenţă) şi media de la examenul de diplomă (licenţă). (Anexa 1 la Regulament Admitere ULBS)

  c) Învăţământul cu frecvenţa redusă şi la distanţă

 1. fişa tip de înscriere proprie programului de studii FR/ID;
 2. diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original / copie legalizată (la notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 3. certificat de naştere, în copie legalizată/ copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 4. adeverinţă că este încadrat în muncă, diplomă de absolvire (copie legalizată pentru continuarea studiilor) sau diplomă de licenţă (pentru a doua facultate)/ copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 5. adeverinţă medicală tip;
 6. 3 (trei) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);
 7. carte de identitate în copie;
 8. un dosar plic;
 9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concurs;
 10. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

[1]  În vederea obţinerii certificării „Conform cu originalul”, candidaţii trebuie să prezinte documentele în original.