Consultați periodic informațiile din secțiunea ADMITERE!

Înscrierea la concursul de admitere se face ONLINE,  în perioada 6 – 19 iulie 2020

Addendum Regulament Admitere 2020

Dosarele candidaților admiși vor conține

a) pentru admiterea în anul I, programe de studii de licenţă, învățământ cu frecvență(IF):

 1. fişa de înscriere, completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;
 2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original;
 3. certificatul de naştere, în copie legalizată la notar sau copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 4. adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt candidatul pentru programul de studii la care aspiră;
 5. trei fotografii tip diplomă (3 cm x 4 cm);
 6. carte de identitate în fotocopie (copie la un aparat de tip xerox);
 7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate), sau diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată la notar (pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;
 8. chitanţă sau confirmare de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
 9. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 10. un dosar plic.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2020 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de instituția de învățământ, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat.

 

 b) pentru admiterea la programe de studii universitare de master şi pentru continuarea studiilor:

 1. fişa tip de înscriere;
 2. diplomă de bacalaureat, în original ;
 3. diplomă de licenţă/absolvire sau echivalentă, în original;
 4. supliment diplomă sau foaie matricolă sau situație școlară, pentru continuarea studiilor;
 5. certificat de naştere, în copie legalizată la notar sau copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 6. adeverință medicală din care să rezulte că este apt candidatul pentru programul de studii la care aspiră;
 7. trei fotografii tip diplomă (3 cm x 4 cm);
 8. carte de identitate în fotocopie (copie la un aparat de tip xerox);
 9. chitanţa sau confirmarea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 10. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 11. un dosar plic.

Absolvenţii cu diplomă de master, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte programe de studii universitare de master, precum şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat.

Candidaţii pentru programele de studii universitare de master, absolvenţi ai promoţiei 2020, pot prezenta în locul diplomei o adeverinţă emisă de facultatea absolvită, din care să rezulte că au promovat examenul de diplomă (licenţă) şi media de la examenul de diplomă (licenţă).

c) Învăţământul cu frecvenţa redusă şi la distanţă:

 1. fişa tip de înscriere proprie programului de studii FR(învățământ cu frecvență redusă)/ ID(învățământ la distanță);
 2. diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 3. certificat de naştere, în copie legalizată la notar sau copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 4. adeverinţă că este încadrat în muncă, diplomă de absolvire (copie legalizată pentru continuarea studiilor) sau diplomă de licenţă (pentru a doua facultate);
 5. adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt candidatul pentru programul de studii la care aspiră;
 6. trei fotografii tip diplomă (3 cm x 4cm);
 7. carte de identitate în fotocopie (copie la un aparat de tip xerox);
 8. chitanţă sau confirmare de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 9. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 10. un dosar plic.

[1] În vederea obţinerii certificării „Conform cu originalul”, comisia de admitere verifică documentele în original.