Înscrierea candidaţilor se face, pe baza dosarelor personale întocmite de candidaţi, la secretariatul comisiei de admitere de la nivelul facultății. Candidaţii au obligaţia de a verifica corectitudinea datelor personale şi a opţiunilor introduse în baza de date, apoi să confirme, prin semnătură, corectitudinea acestora.

Dosarele de concurs conțin

a) pentru admiterea în anul I, programe de studii de licenţă, învățământ cu frecvență(IF):

 1. fişa de înscriere, completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;
 2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, care poate fi în original sau copie legalizată la notar sau copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 3. certificatul de naştere, în copie legalizată la notar sau copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 4. adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt candidatul pentru programul de studii la care aspiră;
 5. trei fotografii tip diplomă (3 cm x 4 cm);
 6. carte de identitate în fotocopie (copie la un aparat de tip xerox);
 7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate), sau diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată la notar (pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;
 8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;
 9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
 10. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 11. un dosar plic.

Pentru admiterea la Facultatea de Inginerie, candidaţii vor depune la înscriere un singur dosar, cu care pot participa la unul sau la ambele tipuri de concurs de admitere.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2019, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de instituția de învățământ, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat.

Nota de Informare și Declaratie de Consimțământ

Fișă_înscriere la_studii de_LICENȚĂ – învățământ cu frecvență_2019

Codul programelor de Licență 2019

 b) pentru admiterea la programe de studii universitare de master şi pentru continuarea studiilor:

 1. fişa tip de înscriere;
 2. diplomă de bacalaureat, în original sau copie legalizată la notar sau copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 3. diplomă de licenţă/absolvire sau echivalentă, care poate fi în original sau copie legalizată la notar sau copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 4. supliment diplomă sau foaie matricolă sau situație școlară, care poate fi în original sau copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1], pentru continuarea studiilor;
 5. certificat de naştere, în copie legalizată la notar sau copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 6. adeverință medicală din care să rezulte că este apt candidatul pentru programul de studii la care aspiră;
 7. trei fotografii tip diplomă (3 cm x 4 cm);
 8. carte de identitate în fotocopie (copie la un aparat de tip xerox);
 9. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 10. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 11. un dosar plic.

Absolvenţii cu diplomă de master, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte programe de studii universitare de master, precum şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat.

Candidaţii pentru programele de studii universitare de master, absolvenţi ai promoţiei 2019, pot prezenta în locul diplomei o adeverinţă emisă de facultatea absolvită, din care să rezulte că au promovat examenul de diplomă (licenţă) şi media de la examenul de diplomă (licenţă).

Nota de Informare și Declaratie de Consimțământ

Fișă_înscriere la studii de MASTER – învățământ cu frecvență_2019

Codul programelor de Master 2019

c) Învăţământul cu frecvenţa redusă şi la distanţă:

 1. fişa tip de înscriere proprie programului de studii FR(învățământ cu frecvență redusă)/ ID(învățământ la distanță);
 2. diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, care poate fi în original sau copie legalizată la notar sau copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 3. certificat de naştere, în copie legalizată la notar sau copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 4. adeverinţă că este încadrat în muncă, diplomă de absolvire (copie legalizată pentru continuarea studiilor) sau diplomă de licenţă (pentru a doua facultate)/ copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății[1];
 5. adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt candidatul pentru programul de studii la care aspiră;
 6. trei fotografii tip diplomă (3 cm x 4cm);
 7. carte de identitate în fotocopie (copie la un aparat de tip xerox);
 8. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 9. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 10. un dosar plic.

Nota de Informare și Declaratie de Consimțământ

Fișă_înscriere_la studii de_LICENȚĂ_ID, FR_2019

[1] În vederea obţinerii certificării „Conform cu originalul”, candidaţii trebuie să prezinte documentele în original.