Pentru programele de studii de licență

DOMENIUL DE LICENȚĂ CALCULUL MEDIEI DE CONCURS
CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

INGINERIA SISTEMELOR

INGINERIE ELECTRICĂ

INGINERIE ELECTRONICĂ,
TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

 

20% Media obținută la Bacalaureat +

80% Nota obținută la Bacalaureat la proba de matematică sau fizică sau informatică (la alegere)

Pentru programele de studii: Calculatoare, Tehnologia Informației, Ingineria Sistemelor Multimedia, Electronică Aplicată, Electromecanică

INGINERIE INDUSTRIALĂ

MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ

INGINERIE ȘI MANAGEMENT

MINE, PETROL ȘI GAZE

Media obţinută la examenul de Bacalaureat 100%
Pentru candidații la programele de licență cu predare în limba engleză (Mechatronics, Industrial Engineering) se susține online proba de competenţă lingvistică eliminatorie.

 

Pentru programele de studii de master candidații vor susține proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor de domeniu notată cu Admis/Respins.
Media de concurs pentru admiterea la studii de master este media obţinută la examenul de diplomă.
Tematica probei de verificare a cunoştinţelor de domeniu de studiu
Pentru candidații la programele de master cu predare în limba engleză (Embedded Systems, Advanced Computing Systems) se susține proba de competenţă lingvistică eliminatorie.