Programul de studii de master ”Ingineria și Managementul Gazelor Naturale” (IMGN)

1) Descriere

Misiunea domeniului de master Mine, Petrol si Gaze și ale programului de master Ingineria şi Managementul Gazelor Naturale (IMGN) este de a dezvolta un puternic nucleu de pregătire postuniversitară care să formeze specialişti cu competenţe sporite atât în managementul propriu-zis al domeniului cât şi în proiectarea, cercetarea, producţia şi investiţiile aferente instalaţiilor şi echipamentelor pentru extracţia, tratarea, înmagazinarea, transportul şi distribuţia gazelor naturale, precum şi a celor destinate utilizării eficiente a acestor gaze. De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică ale absolvenţilor studiilor universitare de licenţă.

2) Competențe pe care le vor dobândi absolvenții:

Competențe profesionale:
C1. Exploatarea, monitorizarea si evaluarea experimentala eficienta a sistemelor tehnologice specifice ingineriei gazelor naturale;.
C2. Concepția inovativa a produselor prin identificarea aspectelor esenţiale necesare pentru modelare si proiectare a sistemelor din ingineria gazelor naturale.
C3. Utilizarea aplicaţiilor informatice specifice digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei gazelor naturale în general, şi sistemelor de gestionare a acestora în special
C4. Aplicarea tehnicilor de management pentru evaluarea, planificarea, conducerea şi monitorizarea proceselor de transport, depozitare şi distribuţie a gazelor naturale în cadrul societăţilor specializate
C5. Utilizarea analizei valorii, fezabilității si managementului de proiect in dezvoltarea si coordonarea proiectelor industriale, in vederea îmbunătăţirii managementului gazelor naturale
C6. Aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare şi rezolvare a problemelor in dezvoltarea unei noi afaceri si generarea sinergiei în echipele coordonate

Competențe transversale:
CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în mod obiectiv şi constructiv, lucrând independent sau în echipă.
CT2. Comunicare coerentă şi asumarea de responsabilităţi sociale şi etice, asumarea rolului de lider al unui grup, cu diverse responsabilităţi.
CT3. Evaluarea corectă şi susţinerea continuă a propriei dezvoltări profesionale

3) Discipline studiate:

Anul I

 • Managementul forajului
 • Materiale utilizate în transportul și distribuția gazelor naturale
 • Ingineria înmagazinării subterane și comercializarea hidrocarburilor
 • Eficientizarea consumurilor energetice la consumatori
 • Management investițional
 • Simularea numerică a transportului hidrocarburilor
 • Calitatea gazelor naturale
 • Optimizarea factorului de recuperare a structurilor gazeifere
 • Tehnologii specifice realizării rețelelor de transport gaze naturale
 • Managementul proiectului

Anul II

 • Monitorizarea sistemelor de transport gaze naturale
 • Politici și strategii în ingineria gazelor naturale
 • Proiectarea sistemelor de transport gaze naturale
 • Studii de impact și managementul riscului de mediu
 • Mentenanța rețelelor de transport și distribuție gaze naturale
 • Etică și integritate academică

4) Admitere

Domeniu de studii: Mine, Petrol și Gaze
Program de studii: Ingineria și Managementul Gazelor Naturale
Nivelul studiilor: Master
Limba în care se studiază: Română
Durata studiilor: 2 ani
Unde se studiază: Activitățile didactice se desfășoară la Mediaș
Număr de locuri: 30, din care:
15+6 locuri bugetare
9 locuri cu taxă
Criterii de admitere:

 • Media obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
 • Probă de verificare a cunoștințelor de domeniu notată cu Admis/Respins

Calendarul de admitere: Etapa I înscrieri: 15 – 20 iulie 2019
proba orală: 24 – 25 iulie 2019
Etapa II înscrieri: 9 – 14 sept. 2019
proba orală: 16 – 18 septembrie 2019
Rezultate (etapele I și II): 19 septembrie 2019
Confirmarea locului: 20-23 sept. 2019
Rezultate finale: 24 septembrie 2019

5) Contact

Pentru informații suplimentare despre specializarea Ingineria și Managementul Gazelor Naturale, contactați:
Prof. univ. dr. ing. Dănuț Dumitrașcu – director de departament
Prof. univ. dr. ing. Marius Bibu – director de specializare

UNIVERSITATEA “Lucian Blaga” din SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE
Str. Emil Cioran, nr. 4, 550025 Sibiu
Tel: 0269-216062 int.1412
e-mail: marius.bibu@ulbsibiu.ro