Inscriere

Inscrierea se face pe platforma de Admitere Online, gestionata de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în perioada 7 -12 septembrie, folosind link-ul de mai jos

Admitere Online ULBS

Planificare proba de competenta lingvistica Licenta 14 sept 2020

Planificare proba de competenta lingvistica Master 14 sept 2020

Precizari privind admiterea in an superior

 1. Inscrierea se face on-line accesand platforma http://admitere.ulbsibiu.ro
 2. La pasul 4 se bifeaza optiunea “Inscriere in an superior”
 3. Dupa finalizarea inscrierii, se transmite pe adresa de mail admitere.inginerie@ulbsibiu.ro suplimentul la diplomă/foaie matricolă cu semnături si ștampila unității emitente

 Atentie:
Studenții care doresc admiterea în anul II sau III de studiu trebuie să știe că la echivalarea studiilor și stabilirea anului de studiu în care pot fi înscriși, se va ţine cont de compatibilitatea planurilor de învăţământ şi se va lua în considerare Sistemul de Credite Transferabile. Astfel,  numărul minim de credite pentru recunoaşterea unui an de studiu este de 30 pentru admiterea in anul II si de 90 credite  cumulate pentru admiterea in anul III, credite transferabile obținute în cadrul aceluiași program de studii la altă universitate si/sau schimbarea programului de studii.

Taxe

 • taxă de admitere 150 lei
 • taxă de înmatriculare 25 lei
 • taxă scolarizare LICENŢĂ 3600 lei/an de studiu
 • taxă scolarizare MASTER 3780 lei/an de studiu

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă pot să-și achite taxa de școlarizare fara comision cu orice card de tip Visa sau Mastercard sau prin ordine de plata la orice banca.

Locurile scoase la concurs pentru sesiunea de admitere din septembrie se gasesc AICI
 
 

Rezultate parțiale admitere septembrie 2020

 

Calendar

Sesiunea 2 (toamnă)

● înscrieri:  7 – 12 septembrie 2020
● validare dosare 7 – 13 septembrie 2020
● proba de competenţă lingvistică: 14 septembrie 2020 Planificare
● rezultate:  16 septembrie 2020
● confirmarea locului: 17 – 20 sept. 2020
● rezultate finale: 21 septembrie 2020

Admitere în an superior (reluare studii )/a doua facultate

● înscrieri: 7 – 12 septembrie 2020
● analiză dosar și rezultate: 21 septembrie 2020

Precizari privind admiterea in an superior

 1. Inscrierea se face on-line accesand platforma http://admitere.ulbsibiu.ro
 2. La pasul 4 se bifeaza optiunea “Inscriere in an superior”
 3. Dupa finalizarea inscrierii, se transmite pe adresa de mail admitere.inginerie@ulbsibiu.ro suplimentul la diplomă/foaie matricolă cu semnături si ștampila unității emitente

 Atentie:
Studenții care doresc admiterea în anul II sau III de studiu trebuie sa stie ca pentru echivalarea studiilor și stabilirea anului de studiu în care pot fi înscriși, se va ţine cont de compatibilitatea planurilor de învăţământ şi se va lua în considerare Sistemul de Credite Transferabile. Astfel,  numărul minim de credite pentru recunoaşterea unui an de studiu este de 30 pentru admiterea in anul II si de 90 credite  cumulate pentru admiterea in anul III, credite transferabile obținute în cadrul aceluiași program de studii la altă universitate si/sau schimbarea programului de studii.

Acte necesare

Admitere în anul I studii de licenţă (IF)

 1. diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta, în original;
 2. certificatul de naştere;
 3. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;
 4. 3 (trei) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);
 5. carte de identitate în copie;
 6. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
 7. adeverinţă că este încadrat în muncă pentru învăţământul cu frecvenţa redusă şi la distanţă.

 Menţiuni:

 • Actele de mai sus se vor introduce pe platforma de admitere online, scanate
 • La confirmarea locului ocupat, se vor depune la dosar originalele sau copiile legalizate ale diplomelor de absolvire, după caz (a se vedea art. 45 al. 2, al. 4) impreuna cu celelalte documente prezentate mai sus.
 • Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat.
 • Pentru admiterea la Facultatea de Inginerie, candidaţii vor depune la înscriere un singur dosar, cu care pot participa la unul sau la ambele tipuri de concurs de admitere (tipul I şi/sau tipul II).

Tipuri de concurs

Tipul I pentru programele de studiu:

Calculatoare

Tehnologia informației

Ingineria sistemelor multimedia

Electronică aplicată

Electromecanică

20% Media obținută la Bacalaureat +

80% Nota obținută la Bacalaureat la proba de matematică sau fizică sau informatică (la alegere)

Tipul II pentru programele de studiu:

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Ingineria transporturilor şi a traficului

Sisteme de producţie digitale

Tehnologia construcţiilor de maşini

Tehnologia tricotajelor si confectiilor

Industrial engineering (în limba engleză)

Inginerie economică industrială

Inginerie economică în domeniul mecanic

Inginerie economică în domeniul mecanic (ID)

Mecatronică

Mecatronics (lb. Engleză)

Robotică

Transportul depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

Transportul depozitarea şi distributia hidrocarburilor (FR)

Media obţinută la examenul de Bacalaureat 100%

Pentru candidații la programele de licență cu predare în limba engleză (Mechatronics, Industrial Engineering) se susține online proba de competenţă lingvistică eliminatorie.

Precizari privind Admiterea la studii universitare de  master:

 1. Inscrierea se face on-line accesand platforma http://admitere.ulbsibiu.ro
 2. Se alege sesiunea unica „Invatamant cu frecventa ZI Master Iulie 2020″
 3. Nume concurs: MASTER IF IULIE-SEPTEMBRIE 2020

Rezultate finale – septembrie 2020

Mesaj pentru candidații care au glisat

Lista candidatilor ADMISI MASTER septembrie 2020 final
Lista candidatilor RESPINSI MASTER septembrie 2020 final
cerere restituire taxa 2020

Rezultate partiale – septembrie 2020

Lista candidatilor ADMISI MASTER_septembrie 2020
Lista candidatilor in ASTEPTARE MASTER_septembrie 2020
Lista candidatilor RESPINSI MASTER_septembrie 2020
Etape pentru confirmarea locului la MASTER – Facultatea de Inginerie ULBS_septembrie 2020

Locurile pentru fiecare program de studii se gasesc AICI

Calendar

Etapa II
● înscrieri 7 – 12 sept. 2020
● validare dosare 7 – 13 septembrie 2020
● proba de competenţă lingvistică: 14 septembrie 2020 Planificare
● proba orală pe domenii de studiu:    15 – 16 septembrie 2020
Anunt proba orala de verificare a cunostintelor de domeniu MASTER
Planificările probei:
Calculatoare si Tehnologia Informatiei – actualizat
Inginerie Electrica
Inginerie Industriala
Inginerie si Management – actualizat
Mecatronica si Robotica
Mine, Petrol si Gaze – actualizat
● rezultate (etapele I și II):     17 septembrie 2020
● confirmarea locului: 18-21 sept. 2020
● rezultate finale: 22 septembrie 2020

Candidații la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de master pot participa la concurs în una din cele două etape.
Un candidat se poate înscrie și poate participa la o singura etapa de concurs (fie etapa I, fie etapa II).
Rezultatele finale pentru ambele etape ale concursului de admitere la programele de master se vor afișa în data de 22 septembrie 2020.
Pentru candidații la programele de master cu predare în limba engleză (Embedded Systems, Advanced Computing Systems) proba de competenţă lingvistică eliminatorie se susține în datele: 21 iulie 2020 (etapa I), 14 septembrie 2020 (etapa II).

Etapa I
● înscrieri: 13 – 19 iulie 2020
● validare dosare 13 – 20 iulie 2020
● proba de competenţă lingvistică: 21 iulie 2020
Planificare proba – iulie 2020
Rezultate – Proba de competență lingvistică – iulie 2020
● proba orală pe domenii de studiu:    22 – 23 iulie 2020
Anunț proba orală MASTER 
Rezultate – Proba orala de verificare a cunostintelor de domeniu master- iulie-2020
Planificările probei:
Calculatoare si Tehnologia Informației- iulie 2020
Inginerie Electrică- iulie 2020
Inginerie Industrială- iulie 2020
Inginerie si Management- iulie 2020
Mecatronică si Robotică- iulie 2020
Mine Petrol și Gaze- iulie 2020

Acte necesare

Admitere în anul I studii universitare de masterat

1. diplomă de bacalaureat, în original;
2. diplomă de licenţă/absolvire sau echivalentă, în original;
3. certificat de naştere, în copie;
4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);
6. carte de identitate în copie;
7. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Menţiuni:

 • Actele de mai sus se vor introduce pe platforma de admitere online scanate.
 • La confirmarea locului ocupat, se vor depune la dosar originalele sau copiile legalizate ale diplomelor de absolvire, după caz (a se vedea art. 45 al. 2, al. 4), impreuna cu celelalte documente prezentate mai sus.
 • Absolvenţii cu diplomă de master universitar, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte programe de master universitar, precum şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat.

Tipuri de concurs

Pentru programele de studii de master candidații vor susține proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor de domeniu notată cu Admis/Respins.
Media de concurs pentru admiterea la studii de master este media obţinută la examenul de diplomă.
Tematica probei de verificare a cunoştinţelor de domeniu de studiu
Pentru candidații la programele de master cu predare în limba engleză (Embedded Systems, Advanced Computing Systems) se susține proba de competenţă lingvistică eliminatorie.

Arhiva Admitere

Arhiva admitere 2019 – Descarca
Arhiva admitere 2018 – Descarca