Erasmus

Granturi ERASMUS+ (țări partenere, non UE) pentru studenții Facultății de Inginerie, aferente anului universitar 2023-2024, semestrul II

Dragi studenți,

Vă anunțăm organizarea concursului de selecție pentru acordarea granturilor de Mobilități ERASMUS+ (țări partenere, non UE) pentru studenți (licență, master și doctorat). Această selecție vizează mobilitățile de studiu (SMS) pentru anul universitar 2023-2024, semestrul II.

CALENDARUL PROCESULUI  DE SELECȚIE

Etapa I: 10 – 23 octombrie 2023 – diseminarea oportunităților de studiu oferite de Programul ERASMUS+

* Data limită înscrieri pentru testarea lingvistică: 16 octombrie 2023, la ora 12:00.

Înscrierile se fac prin accesarea următorului link: https://forms.gle/RaJnEpZp8MiQAf4s6

* Data susținerii testării lingvistice: 18 octombrie 2023, ora 12:00, la sediul Facultății de Litere și Arte.

ATENȚIE: testarea lingvistică este necesară DOAR pentru studenții care NU dețin deja un certificat de limbă de nivel minim B1 sau care nu sunt înscriși la un program de studiu în limba +engleză.

Etapa II: 24–27 octombrie 2023 – transmiterea electronică a dosarelor de candidatură la sediul Biroului Erasmus+

Etapa III: 30 octombrie – 31 octombrie  2023 – organizarea interviurilor de selecție

Etapa IV: 01 noiembrie 2023 –afișarea rezultatelor selecției

Etapa V:  02 noiembrie 2023 – depunerea contestațiilor

Etapa VI: 03 noiembrie 2023 – afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor în termenul legal.

FORMULARUL DE CANDIDATURĂ PENTRU O MOBILITATE ERASMUS+:

https://forms.gle/wsh6SyuxDMmgiDsCA

 SELECŢIA STUDENȚILOR ULBS PENTRU MOBILITĂȚI DE STUDIU NON-UE

La selecția pentru mobilități Erasmus+ pot participa toți studenții Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, înregistrați într-o formă de învățământ superior cu studii care să conducă la obținerea unei diplome universitare sau a altui tip de certificare la nivel terțiar (inclusiv nivelul de doctorat), cu condiția să fi acumulat toate punctele de credit aferente activităților din planul de învățământ pentru semestrele anterioare efectuării mobilității în momentul selecției.

Se pot înscrie la selecțiile pentru mobilități toți studenții ULBS din anii I-II-III (IV, V, VI) licență, I-II master, I-II-III(-IV) doctorat[1] numai dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate și cu condiția ca durata totală a stagiilor să nu depășească 12 luni/ciclu de studiu (sau 24 luni în cazul studenților înmatriculați la programe cu ciclu integrat în cadrul Facultății de Medicină).

Candidații declarați admiși în anul I la ciclurile de studii licență, master și doctorat pot participa la sesiunile de selecții organizate pentru obținerea unei mobilități Erasmus+ și pot fi selectați doar pentru mobilități Erasmus+ care vor începe după data înmatriculării lor la facultate.

Studenții înmatriculați în an terminal pe durata mobilității pot beneficia de perioade de studiu de un an universitar. Prezentarea la examenul de licență la finalizarea mobilității este condiționată de echivalarea rezultatelor academice și/sau profesionale obținute la instituția parteneră până la încheierea perioadei normale a sesiunii de reexaminare aferente anului terminal de studii; în caz contrar, se pot prezenta în alte sesiuni ale examenului de licență.

În vederea participării la procesul de selecție, aplicanții transmit online, prin intermediul unui formular,  un dosar ce conține:

 • formular de eligibilitate și înscriere, cu precizarea opțiunilor (Anexa 8);
 • scrisoare de intenție (tehnoredactată în limba engleză);
 • adeverință de student;
 • curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză);
 • documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media de la admitere, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală a ultimului program de studii absolvit.
 • document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate cu nivel minim B1 sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.
 • alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum: certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, ale practicii, participări la proiecte extracurriculare etc.

Candidații vor depune dosare de candidatură distincte în eventualitatea în care optează pentru mai multe tipuri de mobilitate (UE/non-UE).  

 • Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare.
 • Înscrierea se face o singură dată pentru toate opțiunile exprimate.
 • După încheierea perioadei de înscriere, opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din formularul de înscriere nu mai pot fi modificate. Dosarele incomplete vor fi eliminate din concurs.
 • Dosarele rămân pe toată durata desfășurării selecției și ulterior acesteia la sediul Biroului Erasmus+.
 • Selecția candidaților pentru mobilități studențești ERASMUS+ cu țări terțe care nu sunt asociate la program se face prin concurs, pe baza analizei  următoarelor criterii:
  • rezultatele activității academice;
  • certificatul sau testul de competență limbă străină (engleză) – minim nivel B1 sau B2 (în cazul în care acesta este standardul minim solicitat de către instituția gazdă);
  • interviul de selecție.
 • Evaluarea candidaților se realizează conform Fișei de evaluare a studentului ULBS candidat la o mobilitate de studiu Erasmus+. Pentru ca o persoană să fie eligibilă pentru mobilitate, punctajul general de concurs este de minim 60, iar ierarhizarea candidaților se face pe baza acestui punctaj și în funcție de opțiunile exprimate la înscriere.
 • Rezultatele selecției se comunică anonimizat, pe site-ul Biroului Erasmus+. Acestea vor fi afișate pe următoarele categorii de liste:
 • lista candidaților selectați pe locuri cu suport financiar Erasmus+ sau „zero grant”, repartizați în funcție de universitatea de destinație;
 • lista candidaților în așteptare (rezerve), care au obținut un punctaj general de concurs de minim 60 și care pot glisa după eventuala renunțare a candidaților selectați inițial;
 • lista candidaților respinși.
 • Eventualele contestații cu privire la procesul de selecție vor fi depuse, în format electronic,  în termen de 24 de ore de la afișarea listelor cu rezultate și vor fi soluționate de comisia de contestații. Termenul de contestare va fi precizat odată cu afișarea listelor cu rezultatele selecției.
 • Rezultatele finale ale selecției vor fi anunțate pe site-ul Biroului Erasmus+ (http://international.ulbsibiu.ro) în termen de maxim 24 de ore de la încheierea perioadei de contestații.
 • Candidații selectați sunt informați asupra faptului că nominalizarea către o anumită universitate nu garantează automat și obținerea invitației. În asemenea situații, participanții la mobilitate sunt contactați și ghidați de BE+ în vederea găsirii unei alternative.
 • Regulamentul Erasmus+ poate fi consultat prin accesarea următorului link: https://senat.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/260123/7_Regulament%20mobilitati%20Erasmus_Senat_ianuarie2023.pdf

NOTĂ:

Pentru studenții și proaspăt absolvenții cu oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017, Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat) care efectuează o mobilitate de studiu sau de plasament, la granturile pentru sprijinul individual se adaugă suma suplimentară („top-up”) de 250 EUR/lună.

În cadrul unui ciclu de studiu, studenții pot beneficia de mai multe mobilități de studiu și practică, a căror durată cumulată să nu depășească 12 luni per ciclu de studiu. Excepție: În cazul studenților de la Facultatea de Medicină, durata cumulată maximă a mobilităților este de 24 de luni per ciclu de licență.

  În conformitate cu regulile Programului, pentru studenții care efectuează o mobilitate de studiu, granturile lunare sunt stabilite în funcție de linia de finanțare:

BAREME APLICABILE PENTRU MOBILITĂȚILE ERASMUS+:

 1. SPRIJIN PENTRU TRANSPORT

 1. SPRIJIN INDIVIDUAL PENTRU MOBILITATE FIZICĂ DE LUNGĂ DURATĂ

   

 Atașăm la prezentul anunț următoarele documente:

 1. Formular de eligibilitate și înscriere, cu precizarea opțiunilor (ANEXA 8_ FORMULAR DE ELIGIBILITATE ȘI DE ÎNSCRIERE PENTRU STUDENȚII ULBS OUTGOING)
 2. Situația centralizată a acordurilor bilaterale și locurile disponibile – ERASMUS+ (țări non UE) (Locuri disponibile pentru mobilitățile de studiu non-UE).